courtney-cook-u2JEtE-xGsw-unsplash

Poslanie a ciele

POSLANIE A CIELE

Full Swing Golf Club  vznikol v januári 2022 a zakladajúcimi členmi sú Ing Július ChládekIng. Juraj Mészáros. Klub vznikol ako občianske združenie na platforme FSIGC, je členom SKGA so všetkými povinnosťami a právami ako pridružený člen.

VÝKONNÝM ORGÁNOM KLUBU SÚ:

Prezident klubu:         Ing. Ján SPŮRA
1.Viceprezident:         Ing. Július CHLÁDEK
2.Viceprezident:         Ing. Juraj MÉSZÁROS

POSLANIE A CIEĽ ČINNOSTI

1.   Základným poslaním FSGC je zabezpečovať pre svojich členov a ďalších záujemcov podmienky na prevádzkovanie golfovej hry a s tým      spojených športových, spoločenských a kultúrnych činnosti.

2.   Hlavným cieľom a poslaním FSGC je zabezpečenie podmienok pre golfovú hru (šport) na úrovni vysokého štandardu, a to najmä:
– starostlivosť o rozvoj golfového ihriska a jeho spoločenského a relax zázemia a materiálnych podmienok pre realizáciu golfovej hry
– zriadenie a prevádzkovanie golfovej školy (golfovej akadémie)
– zriadenie a rozvoj klubu golfových hráčov a rozvoj golfového športu
– zabezpečovanie činnosti materského klubu a organizovanie využívania golfového ihriska a objektov s nim spojených
– vedenie evidencie členov a celkovej agendy klubu
– zabezpečovanie financovania prevádzky golfového klubu a hospodárenia s prostriedkami a majetkom klubu

3.   FSGC zastupuje športové záujmy svojich členov vo vzťahu k iným golfovým oddielom a Slovenskej golfovej asociácii (SKGA).

 

PREDMET ČINNOSTI

1.   Organizovanie a zabezpečovanie rekreačného a súťažného golfu.

2.   Vytváranie podmienok pre prevádzku prenajatého golfového ihriska a klubu,

3.  Vytváranie podmienok pre organizovanie vlastných golfových turnajov a pre účasť svojich členov na turnajoch usporiadaných inými domácimi   a zahraničnými golfovými oddielmi, SKGA a ďalšími golfovými zväzmi.

4.   Zastupovanie športových záujmov svojich členov vo vzťahu k iným subjektom (SKGA, EGA, iné golfové kluby a pod).

5.   Propagácia golfovej hry a golfového ihriska v regióne Bratislavsko a priľahlých žúp v Maďarskej republike.

6.   Usporadúvanie a organizovanie športových, spoločenských a kultúrnych podujatí, vo väzbe na aktivity golfového klubu.

7.  FSGC zabezpečuje vo svojej pôsobnosti · dodržiavanie pravidiel svetového antidopingového programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov a medzinárodných predpisov a rozhodnutí, najmä na podujatiach podľa schváleného kalendára podujatí.

 

Full Swing Golf Club
Stará Vajnorská 39, Bratislava 831 04
tel.č.: +421 903 901 631
e-mail: info@fullswinggolfclub.sk
web: www.princesspalace.eu