Golf Dunakiliti | Official Website

EN

GDPR ochrana osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je:

Full Swing Golf Club, o.z.
So sídlom Stará Vajnorská 39, 831 04  Bratislava,
IČO: 30 848 563

Účely a právne základy spracúvania osobných údajov:

 • Účelom spracúvania vašich osobných údajov je evidencia hráčov, členov nášho golfového klubu a golfovej asociácie. S tým súvisí spracovanie prihlášok, štartovných a výsledkových listín turnajov či súťaží, organizácia hry golfu, vrátane handicapového systému, tvorba rebríčkov, zistenie výkonnosti hráčov, spracovanie prehľadov pre orgány štátnej správy a samosprávy, spracovanie prehľadov členskej základne pre SOV, MŠ SR či pre iné orgány a organizácie, ktorých oprávnenie je dané zákonom.  Právnym základom pre pracúvanie týchto osobných údajov je zákon č 440/2015 o športe. Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný zákonom.
 • Vaše údaje spracúvame pre účely rozposielanie informácií týkajúcich sa vášho členstva klube a aktivít klubu. Tieto informácie Vás zasielame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým sledujeme účel ponúkať vám a poskytovať vám naše služby. Rozsah týchto údajov je obmedzený na Meno, Priezvisko, adresu a kontaktné údaje, telefón, prípadne e-mail.
 • Ak nie ste naším členom a iba ste sa prihlásili do zasielanie newsletra, vaše údaje spracúvane na základe vášho súhlasu. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V tomto prípade spracúvame iba váš e-mailový kontakt.


Ako dlho budeme vaše údaje uschovávať ?

 • Ak ste členom nášho golfového klubu, doba uschovávania vašich osobných údajov trvá počas vášho členstva a ešte dva roky po jeho ukončení.
 • Ak ste nám udelili súhlas, vaše údaje budeme spracúvať podobu 24 mesiacov, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte skôr.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon.


Príjemcovia, alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje sú:

 • Slovenská Golfová Asociácia
 • Princess Palace & Golf
 • Poskytovatelia IT služieb a online marketingu
 • Účtovná kancelária a náš daňový poradca


Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov:


Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

  Kontaktovať nás môžete telefonicky na +421 903901631, či e-mailom na adrese info@fullswinggolfclub.sk